Ouderbetrokkenheid

Klankbordgroep

Een goed contact en samenwerking tussen ouders en de Heikei vinden wij erg belangrijk. Uiteraard wordt u nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van uw kind. Echter uw belangstelling en medewerking wordt ook zeer op prijs gesteld.

De Heikei heeft een ouderraad/klankbordgroep waar ouders mee kunnen denken en beslissen over allerlei zaken. Heeft u interesse om zich hiervoor aan te melden stuur dan een e-mail naar klankbordgroepheikei@gmail.com

 

Medezeggenschapraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), zo ook de Maaskei (onderdeel Heikei). De medezeggenschapsraad (MR) is dé plaats waar ouder(s)/verzorger(s) kunnen meepraten en beslissen over de gang van zaken op school. Onze MR bestaat uit (onderwijzend) personeel vanuit ieder schooldeel (Heikei SO, VSO) en ouder(s)/verzorger(s).

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De raad adviseert over besluiten, stemt er wel of niet mee in en draagt waar nodig onderwerpen aan. In de MR komen zaken aan de orde als middelenbesteding, communicatie, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties & vrije dagen, veiligheid op school, het meerjarenplan en het onderwijsbeleid.

Stichting OG Buitengewoon kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de reglementen van de GMR en de MR is een verdeling gemaakt van de inspraak- en adviesbevoegdheden. In het algemeen is het zo dat de schoolse zaken in de MR worden behandeld en de school overstijgende zaken door de GMR worden behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen worden na goedkeuring op de site van de Maaskei geplaatst.

Medezeggenschapsraad – De Maaskei (ogbuitengewoon.nl)