Aanbod

Aanbod

Bij de Heikei bieden we een integraal, op maat gesneden aanbod voor ieder kind. De verhouding zorg, onderwijs en revalidatie is afhankelijk van de behoefte en de potentie van ieder kind. Er zijn kinderen die naar verhouding meer zorg en minder onderwijs krijgen en andersom. Dit kan ook verschillen per dag/week/moment. De verhouding tussen het onderwijs- en zorgaanbod kan door de tijd heen variëren en zal per individu sterk verschillen.

Zowel in de opvoeding als in de revalidatie en het onderwijs neemt de hulpvraag van het kind een centrale plaats in. Onze doelstelling is het kind te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. Samen met onze partners.

Onderwijs

Op de Heikei wordt onderwijs gegeven aan kleinschalige groepen leerlingen die vanwege hun ontwikkelingsniveau en complexere verstaanbaarheid extra zorg, ondersteuning en een veilige leeromgeving nodig hebben. Het onderwijsaanbod aan deze ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB) gaat uit van de behoefte aan relatie, competentie en autonomie op basis van vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.

Samen met ouders/verzorgers, begeleiders en andere betrokkenen stemmen we ons aanbod af op de individuele en specifieke situatie van elke leerling. Dat doen we met doelgerichte diagnostiek, opbrengst gericht werken, assessment en het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief. Van hieruit realiseren we een gestructureerde en uitdagende omgeving. In deze omgeving ervaart de leerling herkenbaarheid, voorspelbaarheid in orde, tijd en ruimte. De leerlingen van de Heikei stromen uit naar dagbesteding.

Revalidatie

Een kind komt voor therapie op de Heikei in aanmerking als het motorische problemen heeft en de gestelde doelen binnen een vastgestelde periode kunnen worden gerealiseerd door het team. Een revalidatiearts zal dit beoordelen en de indicatie hiervoor stellen. De revalidatiearts bespreekt samen met ouders de verschillende hulpvragen en geeft advies over de therapieën. Samen met de arts worden de doelstellingen vastgesteld en een gezamenlijk plan opgesteld. Tot slot wordt een indicatie afgegeven voor de noodzakelijke therapieën.

Het team bestaat naast de revalidatiearts uit een ergotherapeut, fysiotherapeut en een logopedist. Door interdisciplinair samen te werken delen ze de verschillende doelstellingen en zijn ze op de hoogte van elkaars handelen. Wanneer het revalidatieteam wordt ingezet is periodiek multidisciplinair overleg noodzakelijk. De voortgang wordt standaard een of twee keer per jaar samen met ouders besproken. Hierbij evalueren ze de voorgaande doelstellingen, bespreken de perspectieven en formuleren gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode. De therapieën worden zoveel mogelijk ingepland binnen schooltijd.

Zorg

De zorgcomponent bestaat vooral uit het in kaart brengen van het individu. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden, de wensen en dromen van het kind. We zorgen ervoor dat ieder kind een fijne dag beleeft en veiligheid en vertrouwen opbouwt. Groei staat hierin centraal.

Wij bieden waar nodig advies, observatie, (aanvullende) beeldvorming, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun ouders. Wij bieden de mogelijkheid om met een multidisciplinair team op locatie de ondersteuningsbehoeften van het kind, de ouders en de begeleiding goed in beeld te brengen en hierin te adviseren. Daarna bieden we een breed scala aan therapie en specifieke begeleiding.